Фирма ”Транспортна електроника 91” ООД обявява конкурс за определяне на Изпълнител, чрез „избор с публична покана” с предмет както следва: ” Избор на изследователски организации по обособени позиции за нуждите на проект „ИЗСЛЕДВАНЕ КОНВЕРСИЯТА НА АВТОМОБИЛИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ЦЕЛИ” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.06-0069-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на кари с наложили се на международния пазар производители на съвременни високотехнологични електронни апарати, предназначени за повишаване ефективността и надежността, както и за намаляване енергоемкостта на карите. Тази основна цел ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 осъществява успешно вече 15 години благодарение на богатия опит на малкия си, но висококвалифициран инженерен персонал и дългогодишното сътрудничество с основните български и чуждестранни партньори. Основната дейност на фирмата, насочена към максимално ефективното използване и съхранение на енергоизточниците (тяговите акумулаторни батерии), се осъществява по две направления: От една страна, чрез вграждането на електронни системи за контрол и управление на електрозадвижването на електрокари, транспалетни колички, инвалидни столове, електрорикши и други електрозадвижвани траспортни средства, използвайки електронни апарати и елементи на водещи световни производители (CURTIS, ALBRIGHT и др.). От друга - предлагайки модерни, високоавтоматизирани зарядни устройства собствено производство, както и такива на международно признати производители, като СМР - Англия и ZIVAN - Италия. Затваряйки по този начин производствения цикъл на машината - работа при максимално ефективно използване на енергията и - подготовка за работа при максимална сигурност и надежност на зареждането, се достига основната цел - създаване на условия за практически почти 100% ефективно използване на акумулаторната батерия и постигане на пределния брой цикли на заряд-разряд, заложен от производителя.
Профилът на ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91, насочен към ефективното използване на енергията, се допълва от производството на стайни електронни терморегулатори. Използването им в дома и офиса като контролни уреди, които осигуряват сигурна и надеждна работа на системите за отопление и охлаждане, позволява да получите зададения температурен комфорт при максимално икономично използване на енергията. Високо квалифицираният екип на фирмата изпълнява и цялостни проекти за автоматизиране на производствените процеси на промишлени предприятия от проектирането до пускането в експлоатация.

 

Всички права запазени © Транспортна Електроника 91 ООД 2006